Home            Partners                 Contacts             Archives               Pressroom                      

 
Forretningsutvikling og ledelse


Selskapet er en partner som kan hjelpe til med forretningsutvikling, innovasjon,  organisasjonsutvikling, rådgivning og prosjektledelse.  Vi kan tilby tjenester som management  for hire.

Vi kan kjøre større prosjekter tilknyttet  kostnadskutt, effektivisering, digitalisering og outsourcing/offshoring  av tjenester og service.
Kostnadskutt, automatisering, digitalisering, IT-utvikling/forvaltning, outsourcing, styring  og ledelse Kostnadskutt, effektivisering og digitalisering

Selskapet er en partner som kan hjelpe til med å gjennomføre større og mindre kostnadskutt programmer. 

Vi kan tilby ekspertise innenfor automatisering og digitalisering av tjenester og prosesser.  Våre konsulenter kan kombinere forretningens drift og virksomhet med teknologi og IT løsninger. 

Selskapet kan også tilby outsourcing/offshoring av en rekke tjenester.

Vi kan tilby konsulenter har lang erfaring og kan vise til meget gode resultater.  Selskapet kan tilby  "No cure - No pay" - baserte avtaler

Outsourcing / offshoring av tjenester og service


Våre konsulenter har mange års erfaring innenfor dette området og kan vise til meget gode resultater. Vi har et omfattende internasjonalt nettverk av partnere og tilbydere som leverer gode og trygge tjenester til lave kostnader.

Typiske tjenester som raskt kan outsources er innenfor: kundesenter, support, regnskap, avregning, fakturering, administrasjon, revenue management, IT utvikling, IT forvaltning, IT test, IT support og ulike typer produksjonstjenester. Vi kan også tilby mannskap til cruise båter, flyselskaper og internasjonale hoteller.

Vi kan tilrettelegge, gjennomføre og prosjektstyre alle prosessene samt sørge for at kundene kommer ut av dette med store gevinster  både når det gjelder økonomi, kvalitet og service. Vi har tett oppfølging av våre kunder med nasjonale kontaktpersoner og representanter.  Selskapet kan tilby "No cure - No pay" - baserte avtaler.


IT  utvikling og forvaltning

Selskapet har et internasjonalt nettverk av partnere og tilbydere som leverer gode og trygge IT tjenester til lave kostnader.  Våre tjenester kan leveres både av nasjonale og internasjonale  konsulenter. 

Ny teknologi:
Vi kan forvalte og videreutvikle nye moderne IT systemer basert på ny og moderne teknologi innenfor plattformer som Microsoft og Java. Her kan vi inngå avtaler til svært lave priser med høy kvalitet og godt service nivå.

Mobil teknologi:

Ønsker man å utvikle systemer basert på mobil internett teknologi som apps og web løsninger på plattformer som Android, Apple, Windows mobile kan  vi inngå avtaler til svært lave priser med høy kvalitet og godt service nivå.

Eldre tradisjonell  teknologi:
Vi tilbyr tjenester for å forvalte samt videreutvikle eldre IT systemer basert på mindre kjent teknologi som Cobol, Fortran, Assembler, DB2, indekssekvensielle fil- og databasestrukturer, MVS, mm.  Innenfor dette området kan vi redusere utviklings og forvaltningskostnader med opp til 70 % samtidig som man opprettholder god service og høy kvalitet.  Vi kan tilby faste dedikert ressurser som kun konsentrerer seg om disse oppgavene. Her kan vi inngå fastprisavtaler og avtaler basert garanterte service krav og kostnadsbesparelse.

Outsourcing/Offshoring:
Vi kan  hjelpe til med å etablere IT utviklingsavdelinger eller IT utviklingsteam med dedikerte personer i land med lange tekniske og realfaglige tradisjoner, dyktige og kvalifiserte ingeniører og IT eksperter til langt lavere kostnader enn i Skandinavia. 

Prosjektstyring og oppfølging:
Vi tilrettelegger, gjennomfører og prosjektstyrer etableringen samt sørger for at kundene kommer ut av dette med store gevinster både når det gjelder kvalitet, service og økonomi.
Vi har tett oppfølging av våre kunder med nasjonale kontaktpersoner og representanter

Vi kan tilby "No cure - No pay" - baserte avtaler.


a-consultinghouse.com           top of page           post

English

Business development and Management

the Company is a business partner and offering business development, innovation, organizational development, consulting services and project management. We also offer services such as management for hire.


We can run larger projects related to cost saving program as efficiency improvement, digitalization and outsourcing / offshoring.

Cost cutting, automation, digitization, IT development,  IT maintenance, outsourcing, management and leadership.

Cost cutting, streamlining and digitizing

The Company is a partner who can carry out major and minor cost cuttings programs.

We offer expertise in automation and digitization of services and processes. Our consultants combine expertise in business operations and management with technology and IT solutions.

The company also offers outsourcing / offshoring of a variety of services.


We can provide consultants who have extensive experience and can show very good results. The company can offer "No Cure - No Pay" - based agreements.

Outsourcing / offshoring of services

our consultants have years of experience in this area and can point to very good results. We have an extensive international network of partners and providers who deliver good and reliable services at low cost.

Typical services that can quickly be outsourced is: customer services, support services, accounting, billing, invoicing, administration, revenue management, IT development, IT maintenance, IT testing, IT support, and various manufacturing services. We can also provide personnel for cruise ships, airlines and international hotels.

We can prepare, implement and project manage all the processes and ensure that customers get considerable benefits in terms of economy, quality and service. We have close monitoring of our customers with national executives and representatives. The company can offer "No Cure - No Pay" - based agreements.


IT development and management

The Company has an international network of partners and providers who deliver good and reliable IT services at low cost. Our services can be provided by national and international consultants.

New technology:
We can offer maintenance and system development based on modern IT platforms and technology such as Microsoft and Java. We can offer agreements with very low prices and we deliver our services with high quality.

Mobile technology:
We can offer maintenance and system development based on mobile Internet apps technology and web solutions on platforms such as Android, Apple and Windows mobile.  We can offer agreements with very low prices and we deliver our services with high quality.

Older conventional technology:
We offer services to manage and develop older IT systems based on less well-known and old technology as Cobol, Fortran, Assembler, DB2, MVS, and more. Within this area, we can reduce the development and maintenance costs by up to 70% while maintaining good service and high quality. We offer regular dedicated resources that concentrate exclusively on these tasks. We can enter into fixed price contracts and agreements based guaranteed service requirements and cost savings.

Outsourcing / Offshoring:
We can offer services to establish IT development departments or IT development team of dedicated people from countries with technical and scientific traditions, skilled and qualified engineers and IT experts at far lower costs than in e.g. Scandinavia.

Project management and follow-up:
We organize; implement and project manage the processes and ensures that the customers get considerable benefits in terms of quality, service and finance. We have close monitoring of our customers with the national contact persons and representatives.

We offer "No Cure - No Pay" - based agreements.


a-consultinghouse.com           top of page           post