Home              Services                 Contacts             Archives               Pressroom                          


Partnere i land som: USA, Kina, Malaysia, India, Ukraina, Estland, Latvia, Litauen, Spania, Tyskland, England, Irland og Skandinavia

Partnere

Selskapet har et omfattende internasjonalt nettverk av partnere og tilbydere som leverer gode og trygge tjenester til lave kostnader.

Igjennom partnere og egne selskaper kan vi
tilby outsourcing og offshoring av en rekke tjenester.   Typiske tjenester som raskt kan outsources er innenfor: kundesenter, support, regnskap, avregning, fakturering, administrasjon, revenue management, IT utvikling, IT forvaltning, IT test, IT support og ulike typer produksjonstjenester. Vi kan også tilby mannskap til cruise båter, flyselskaper og internasjonale hoteller.

Selskapet kan også hjelpe til med å etablere IT utviklingsavdelinger eller IT utviklingsteam med dedikerte personer i land med lange tekniske og realfaglige tradisjoner, dyktige og kvalifiserte ingeniører og IT eksperter til langt lavere kostnader enn i Skandinavia.

Vi har tett oppfølging av kundene med nasjonale representanter. 

Innenfor en rekke områder kan selskapet tilby  avtaler basert på "No cure - No pay"

Selskapet starter sin virksomhet oktober 2012 og vil fra da av fortløpende offentliggjøre de partnere som selskapet har avtale med.a-consultinghouse.com         top of page           post

EnglisPartners in many countries: USA, China, Malaysia, India, Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania, Spain, Germany, England, Ireland and Scandinavia

Partners

The Company has an extensive international network of partners and providers who deliver good and reliable services at low cost.

Through partners and our own companies, we offer outsourcing and offshoring of a variety of services. Typical services that can quickly be outsourced is: customer services, support services, accounting, billing, invoicing, administration, revenue management, IT development, IT maintenance, IT testing, IT support, and various manufacturing services. We can also provide personnel for cruise ships, airlines and international hotels.

We can offer services to establish IT development departments or IT development team of dedicated people from countries with technical and scientific traditions, skilled and qualified engineers and IT experts at far lower costs than in e.g. Scandinavia.

We have close monitoring of clients with national representatives.

The Company can offer contracts based on "No Cure - No Pay".


a-consultinghouse.com         top of page           post